งานศิลปหัตถกรรม การศึกษาและวัฒนธรรม
* มหาสารคาม *

Menu
คณะกรรมการดำเนินงาน

๑.? คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย
)? ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม???????????????? ????????????????????????? ประธานกรรมการ
๒)? รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ๑??????????????????????????????????? รองประธานกรรมการ???? 
๓)? รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ๒??????????????????????????????????? รองประธานกรรมการ???? 
๔)? นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม???????????????????????????????????? กรรมการ
๕)? ปลัดจังหวัดมหาสารคาม??????????????????????????????????????????????????? กรรมการ???????? 
๖)? อัยการจังหวัดมหาสารคาม????????????????????????????????????????????????? กรรมการ
๗)? ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม???????????????????????????????? กรรมการ
๘)? ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม? ?????????????????????????? กรรมการ
๙)? นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม???????????????????????????????? กรรมการ
๑๐) ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม???????????????????????????????????????????????? กรรมการ
๑๑) ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม???????????????????????????????????????? กรรมการ
๑๒) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม??????????????????????????????????????? กรรมการ
๑๓) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? กรรมการ
๑๔) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม??????????????? กรรมการ???????? ????????? 
๑๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม????????????????????????????????????? กรรมการ
๑๖) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม???????????????????????????? กรรมการ
๑๗) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม??????????? ? ? ? ? ? ? ? ?? กรรมการ
๑๘) นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม??????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ??? กรรมการ
๑๙) นายอำเภอ ทุกอำเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม????????? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? กรรมการ
๒๐) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? กรรมการ
๒๑) คลังจังหวัดมหาสารคาม???????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??? กรรมการ
๒๒) แรงงานจังหวัดมหาสารคาม?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ????? กรรมการ
๒๓) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม?????????????? กรรมการ
๒๔) ผู้อำนวยการแขวงการทางมหาสารคาม???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??? กรรมการ
๒๕) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทมหาสารคาม??? ? ? ?? ?????????? กรรมการ
๒๖) พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??? กรรมการ
๒๗) สัสดีจังหวัดมหาสารคาม??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ???? กรรมการ
๒๘) จ่าจังหวัดมหาสารคาม????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ???? กรรมการ
๒๙) สถิติจังหวัดมหาสารคาม?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ????? กรรมการ
๓๐) ประมงจังหวัดมหาสารคาม?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? กรรมการ
๓๑) ที่ดินจังหวัดมหาสารคาม????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?????????? กรรมการ
๓๒) สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ????????? กรรมการ
๓๓) เกษตรจังหวัดมหาสารคาม??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?????? กรรมการ
๓๔) สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? กรรมการ
๓๕) สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? กรรมการ
๓๖) จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? กรรมการ
๓๗) ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม????????? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ?????????????? กรรมการ
๓๘) ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??????? กรรมการ
๓๙) พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม???????????? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?????????????? กรรมการ
๔๐) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม??? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?????????? กรรมการ
๔๑) ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? กรรมการ
๔๒) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม กรรมการ
๔๓) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????? กรรมการ
๔๔) สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? กรรมการ
๔๕) อุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? กรรมการ
๔๖) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ???? กรรมการ
๔๗) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม??? ? ? ? ? ? ???????? กรรมการ
๔๘) หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคาม?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? กรรมการ
๔๙) หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม??????? ? ? ? ? ? ????????? กรรมการ
๕๐) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม????? กรรมการ
๕๑) ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? กรรมการ
๕๒) ผู้จัดการไปรษณีย์จังหวัดมหาสารคาม??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? กรรมการ???????? ????????? 
๕๔) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม??????? ? ? ? ? ???????? กรรมการ
๕๕) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม????????? ? ? ? ? ? ??? กรรมการ
๕๖) ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดมหาสารคาม (ทีโอที)?????? ? ? ? ? ? ???? กรรมการ
๕๗) ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำกัด มหาสารคาม??????????? ? ? ? ? ? ???? กรรมการ
๕๘) หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวมหาสารคาม???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? กรรมการ
๕๙) วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? กรรมการ
๖๐) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม???????????????? กรรมการ
๖๑) ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางจังหวัดมหาสารคาม??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? กรรมการ
๖๒) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม??????? กรรมการ
๖๓) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดมหาสารคาม?? ? ????? กรรมการ
๖๔) ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ???? กรรมการ
๖๕) ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม?????? ? ? ? ? ?? ??????? กรรมการ
๖๖) ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม??????? ? ? ? ? ?? ?? กรรมการ
๖๗) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม????? ? ? ? ? ?? ??? กรรมการ
๖๘) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดมหาสารคาม???? ? ? ? ? ?? ??? กรรมการ
๖๙) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? กรรมการ
๗๐) ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม???????????? กรรมการ
๗๑) ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต? ? ? ? ? ? ??????????? กรรมการ
๗๒) ประธานกรรมการอาชีวศึกษามหาสารคาม???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? กรรมการ
๗๓) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? กรรมการ
๗๔) ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? กรรมการ
๗๕) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม? ? ? ? ? ???????? กรรมการ
๗๖) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? กรรมการ
๗๗) ผู้อำนวยการสำนักงาน สก.สค.จังหวัดมหาสารคาม???? ? ? ? ? ?????????? กรรมการ
๗๘) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ?????? ? ? ? ?? ??????? กรรมการ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม ????????????? 
๗๙) ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคาม????????? ? ? ? ? ? ?? กรรมการ
๘๐) ผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม??????? กรรมการ
๘๑) ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถมและมัธยม)?? กรรมการ
๘๒) ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม??????????????? กรรมการ
๘๓) นายกสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม???????????????????????????????????????? กรรมการ
๘๔) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม?????????????????????????????? กรรมการ
๘๕) ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม??????????????????????????????????????? กรรมการ
๘๖) ประธานกรรมการบริษัทสารคามการเกษตร จำกัด?????????????????????????? กรรมการ
๘๗) ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดมหาสารคาม?????????????????????????????????? กรรมการ
๘๘) ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมหาสารคาม??????????????????????????????????? กรรมการ
๘๙) ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม? กรรมการ
๙๐) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม??????????????? กรรมการ
๙๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒??? กรรมการ
๙๒) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓??? กรรมการ
๙๓) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖????????????? กรรมการ
๙๔) นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล ของจังหวัดมหาสารคาม???????????????????? กรรมการ
๙๕) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล ของจังหวัดมหาสารคาม????????? กรรมการ
๙๖) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา????????????????????? กรรมการและเลขานุการ
มหาสารคาม เขต ๑
๙๗) นายเศรษฐสักก์ ผ่องแผ้วนพคุณ ??????? รองผู้อำนวยการ สพป.มค.๑?????? กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙๘) รองผู้อำนวยการ สพป.มค.๑ ทุกคน??? ????????????????????????????????????? กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙๙) ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สพป.มค.๑ ทุกคน????????????????????????????????? กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐๐) นายกันตธี? เนื่องศรี???????? รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ??????????? กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.มค.๑